artykuł nr 1

Działalność Spółki

Podstawowa działalność Spółki obejmuje:

  • zbieranie, odbiór i transport odpadów,
  • selektywną zbiórkę odpadów (szkło, plastik, makulatura, odpady biodegradowalne),
  • zbiórkę materiałów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego, elektronicznego i AGD,
  • usługę unieszkodliwiania, sortowania i kompostowania odpadów,
  • usługę mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów,
  • wytwarzanie energii elektrycznej z gazu składowiskowego w procesie kogeneracji.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gminny punkt, do którego mieszkańcy Zawiercia w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

 

Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zawierciu w języku łatwym do czytania- ETR (EASY TO READ)

Zajmujemy się odbiorem, transportem i przetwarzaniem odpadów.

Oferujemy worki big bag oraz wynajem koleb.

Spółka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na ulicy Krzywej 3 w Zawierciu, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.

 

Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w języku migowym