artykuł nr 1

Majątek Spółki

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 31 386 101,95 zł na co składają się:

 

Aktywa trwałe

  18 138 203,85 zł

Rzeczowe aktywa trwałe

  18 032 017,41 zł

Środki trwałe

  17 755 761,86 zł

Środki trwałe w budowie

  276 255,55 zł

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  106 186,44 zł

Aktywa obrotowe

  13 247 898,10 zł